جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴

بخشنامه واحدهای قضایی و دادسراهای سراس کشور

از مهمترین بخش های این بخشنامه، می توان به افزایش هزینه تمدید پروانه وکالت درجه 1 از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان، جزای نقدی برای مجازات هایی که حداقل از آن کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از 90 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار به 200 هزار تا 2 میلیون تومان اشاره کرد.

همچنین هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل، تا مبلغ 1 میلیون ریال، از هزار و پانصد تومان به 5 هزار تومان و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال، از 4 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است.

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز در نسخه اول از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان و نسخه های بعدی از 2 هزار تومان به 5 هزار تومان افزایش یافته است.

 

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها (برابر اصل کردن) در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیز از 200 تومان به 500 تومان افزایش یافته است.

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف نیز از 10 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش پیدا کرده اما طرح پرونده کیفری در این شوراها، بدون تغییر مانده است. همچنین برخی دیگر از تعرفه ها همچون هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری و هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره بدون تغییر مانده است.

 

ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان درآمد خدمات قضائی

تعرفه مصوب
(موضوع مفاد ماده ۳ قانون وصول و اصلاحات آن)

مصوب کارگروه برای سال ۱۳۹۳

بند ۱

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد.

از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۲

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.

۹۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۲-۱

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.

-

از ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۳

بدون تغییر

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر

۵۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

۵۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۵٫۰۰۰ ریال

۱۰٫۰۰۰ ریال

بند ۷

درآمد صندوق "‌الف" اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۸

درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

۱۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

۲۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد

۲۰٫۰۰۰ ریال

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بند ۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال 

پروانه وکالت درجه (۱)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۷۵۰٫۰۰۰ ریال

پروانه وکالت اتفاقی

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

شعب دیوان

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

شعب تجدیدنظر

۲۰۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

بند ۱۲

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۱/۵٪ مازاد بر آن ۲٪ تجدیدنظر ۳٪ فرجام‌خواهی تا ۱۰ میلیون ریال ۳% و مازاد بر آن ۴٪

در مرحله بدوی تا ۱۰ میلیون ریال ۲٪ مازاد بر آن ۳٪ تجدیدنظر ۴٪ فرجام‌خواهی ۵٪

بند ۱۳

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (۵۰٫۰۰۰ ریال)

بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال

بند ۱۴

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت

(۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۵

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۶

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

(۲٫۰۰۰) ریال

(۵٫۰۰۰) ریال

بند ۱۸

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد

(۱۰٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

بند ۱۹

هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل 

تا مبلغ یک میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

(۱۵٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)

(۴۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

(۱۵۰٫۰۰۰) ریال

(۲۰۰٫۰۰۰) ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 

یک در هزار

بند ۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 

نسخه اول

(۵۰٫۰۰۰) ریال

(۱۰۰٫۰۰۰) ریال

نسخه‌های بعدی

(۲۰٫۰۰۰) ریال

(۵۰٫۰۰۰) ریال

بند ۲۱

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری

(۱۰۰٫۰۰۰) ریال

بدون تغییر

بند ۲۲

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

بدون تغییر

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۵۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

از (۲۰۰٫۰۰۰) ریال تا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

 

-

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی (علاوه بر هزینه دادرسی مصوب) موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

۴۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

 

درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف

 

-

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۵۰٫۰۰۰ ریال

-

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

۵۰٫۰۰۰ ریال

بدون تغییر

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 20:59 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲

نحوه مطالعه درس آئین دادرسی مدنی برای وکالت

منابع درس آیین دادرسی مدنی:(ظریب3)

قوانین خاص مورد نیاز:

 قانون اجرای احکام مدنی 

قانون شوراهای حل اختلاف

قانون دیوان عدالت اداری

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده)

قانون اعسار

قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون وکالت

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی

آیین نامه قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی و اصلاحیه جدید آن

نظر مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه درباره اصلاحیه جدید آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 تعدادی از قوانین خاص رو در کتاب شمس خواهید خوند و مجددا نیاز نیست بخونید

آرای وحدت رویه:

در انتهای کتب قانون آرای مربوطه چاپ شده اند.سعی کنید چاپ جدید تهیه کنید.قبل از آزمون هم آرای احتمالی جدید رو از سایت معتبری بگیرید و چند ساعته بخونید.

مرحله تشکیل بنیه علمی:

1- ابتدا یکی دو بار قانون آیین دارسی مدنی رو با دقت بخونید. قانونی بخونید. هر ماده کلی صورت مختلف داره.دقیق بخونید. متاسفانه اکثر بچه ها در دوره کارشناسی به قانون مراجعه نمیکنن.

2- سپس با حوصله و در مدتی حدود150-120ساعت مفید سه جلد پیشرفته شمس رو بخونید.جلد دومش خیلی اهمیتش بیشتره.سپس یک دور با دقت شمس و باز یه دور قانون بخونید.

در خلال خوندن شمس حتما به متن قانون هم مراجعه کنید هرجایی ابهام داشتید.

3- سپس ساده ساز فرحناکیان.میتونید ابتدا فرحناکیان بخونید سپس شمس. هرکدوم رو اول بخونید بعدیش راحت تر میشه

بین ۲۸تا 35 یا نهایتا 40روز میشه.البته این مکازیمم هست و 2۵-22 روز هم میشه.

اگر هم شاغلید یا به هر دلیل دیگه فرصت شما کمتره خب باید مطالعه شما با تمرکز بیشتری باشه که جبران بشه کمبود وقت.از شب ها بیشتر استفاده کنید برای مطالعه...

سعی کنید از هر وقتی برای مطالعه استفاده کنید.اول مطالعه بعد هر کار دیگه

شما باید یک دور همه دروس رو تا اوایل یا اواسط تیر تموم کنید.

اگر یک دور اینگونه همه دروس رو بخونید شما با یک بنیه قوی وارد مرحله رقابت اصلی میشید و اون مرحله رو باید به ترتیب زیرطی کنید:

بعد از اتمام مرحله قبل

مرحله یادگیری اصلی:

 یک دور تست؛یک یا دو دور قانون، یکی دو دور و یک مرور خوب منابع معرفی شده.با تمرکز با حوصله...

مهم تثبیت مطالب در ذهن و یادگیری هست و نه تموم کردن و شمردن تعداد دور و کتاب و تست شمردن.

دو مبحث عمیق و دقیق خوندن خیلی بهتر از ۱۰ مبحث سرسری خوندن و عدم درک مطلبه

مرحله تثبیت و خودباوری:

۵۰-۶۰ روز به آزمون(اواسط شهریور)؛ یک دور عمیق و با حوصله همه دروس مخصوصا قانون ها و قوانین خاص و ارای وحدت رویه و همچنین تسلط به شیوه های تست زنی.

ببینید چطور راحتید روزی یک درس یا بیشتر.هرطور راحت ترید بخونید

مرحله به روز رسانی داشته ها:

ده روز تا یک هفته به آزمون ؛ آماد نمودن ذهن و مرور سریع مطالب؛ روزی دو درس یا سه درس

مرحله خیز:

چهار روز به آزمون؛ بیدار بودن در ساعت برگزاری آزمون مهمه و حتی المقدور کار کردن آزمون سالهای قبل با همان تایم و شرایط. آمادگی ذهنی داشته باشید و برنامه ریزی کنید برای وقت آزمون.

 

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 20:11 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲

نحوه مطالعه درس مدنی برای وکالت

ابتدائا نکته ای که لازمه بگم اینه که این تنها یک پیشنهاده. ممکنه بعضی از دوستان طور دیگه ای نظر داشته باشن. از جمله برنامه عنکبوتی، مطالعه روزانه چند درس و ...

منابع درس مدنی:(ظریب3)

الف: برای دوستان با سطح معلومات بالا نظم کنونی و مجموعه تست دکتر شهبازی

ب: برای دوستان با سطح متوسط ابتدا دو جلد عقود معین کاتوزیان و قواعد عمومی قرارداد ها صفایی سپس جزوه شهبازی و بعد نظم  کاتوزیان و تست شهبازی

ج: برای دوستان با سطح معلومات ضعیف ابتدا مجموعه کامل کتاب های کاتوزیان سپس جزوه شهبازی و بعد نظم کاتوزیان و تست شهبازی

فکر میکنم مورد وسطی برای اکثر دوستان عملی تر و مفید تر باشه.

قوانین خاص مورد نیاز:

اکثر قوانین خاص مورد نیاز در کتاب نظم کنونی کاتوزیان هستند.

آرای وحدت رویه:

در انتهای کتب قانون آرای مربوطه چاپ شده اندوسعی کنید چاپ جدید تهیه کنید.قبل از آزمون هم آرای احتمالی جدید رو از سایت معتبری بگیرید و بخونید. 

روش مطالعه بر اساس آمادگی گروه دوم:

 1- ابتدا یکی دو بار قانون مدنی رو جهت آشنایی با مباحث بخونید. متاسفانه اکثر بچه ها در دوره کارشناسی کتاب و نظریات مختلف رو میخونن اما خود قانون تدریس نمیشه و کسی خودش هم نمیخونه. از جمله خود من آخرش نمیدونستم کدوم نظر الان ملاکه و به قانون هم مراجعه نمیکردم.

2- سپس با حوصله و در مدتی حدود70-90ساعت مفید دوجلد عقود معین و سپس 40-50 ساعت مفید قواعد عمومی قراردادها رو بخونید.سپس یک دور دیگه با دقت و اگر لازمه یه مرور دیگه جهت تثبیت مطالب.

اگر فقط درس میخونید و میتونید 10 تا 14 ساعت مفید مطالعه داشته باشید بین 8 تا 14 روز میشه.البته این مکانیزمم هست و من مثلا شاید 8تا9 روزه تمومشون میکردم.

اگر هم شاغلید یا به هر دلیل دیگه فرصت شما کمتره خب باید مطالعه شما با تمرکز بیشتری باشه که جبران بشه کمبود وقت.از شب ها بیشتر استفاده کنید برای مطالعه...

سعی کنید از هر وقتی برای مطالعه استفاده کنید.اول مطالعه بعد هر کار دیگه

3- بعد از دو مورد بالا در مدتی حدود 100ساعت مفید جزوه شهبازی رو دو دور بخونید.یه متن 400 صفحه ای هست که ناقصه.اما دلیلش اینه که فقط مباحث مهم قانون مدنی رو گفته برا همین ناقص به نظر میاد.اما در واقع خوبه.

4- بعد در مدتی حدود 120-140 ساعت مفید نظم رو بخونید. زودتر هم میشه.در واقع شما چون ابتدا قانون و سپس قواعد و عقود و جزوه شهبازی رو خوندید اینجا مشکل خاصی ندارید و فقط توضیحات استاد رو میخونید.

 بسته به میزان وقتی که میتونید بذارید 25 روز تا 40 روز شما به میزان آمادگی مطلوبی خواهید رسید.

اگر بخواهید به مسایلی مثل رقابت با دیگران در تمام کردن کتاب ها یا تعداد منابع بیشتر فکر کنید نتیجه مطلوبی نمی گیرید.

 با این اوصاف شما تا حدود اوابل یا اواسط تیر همه دروس رو خوندید و یه بنیه علمی خوب پیدا کردید.

از اون روز به بعد شما باید بخونید تا این چند مرحله رو طی کنید

بعد از اتمام مرحله قبل :

یک دور تست؛یک دور قانون، یکی دو دور منابع معرفی شده.با تمرکز با حوصله...

مهم تثبیت مطالب و یادگیری هست و نه تموم کردن و تعداد دور و کتاب و تست شمردن.

دو مبحث عمیق و دقیق خوندن خیلی بهتر از ۱۰ مبحث سرسری خوندن و عدم درک مطلبه

۵۰-۶۰ روز به آزمون(اواسط شهریور)؛ یک دور عمیق و با حوصله همه دروس مخصوصا قانون ها و قوانین خاص و ارای وحدت رویه و همچنین تسلط به شیوه های تست زنی.

ببینید چطور راحتید روزی یک درس یا بیشتر.هرطور راحت ترید بخونید

ده روز تا یک هفته به آزمون ؛ آماد نمودن ذهن و مرور سریع مطالب؛ روزی دو درس یا سه درس

چهار روز به آزمون؛ بیدار بودن در ساعت برگزاری آزمون و حتی المقدور کار کردن آزمون سالهای قبل با همان تایم و شرایط و آمادگی ذهنی و برنامه ریزی وقت آزمون

 جوجه رو این بار استثنائا وسط پاییز میشمارن

تا الان چندتا کتاب خوندی و چندتا جزوه داری و چندتا ازمون دادی و کدوم موسسه رفتی، دردی رو دوا نمیکنه

هر تعداد کتاب

هر نوع جزوه

هر نوع آزمون

و هر موسسه ای که برید تضمینی برای قبولی نیست

همت خودته برادرم . خواهرم،

نه جزوه بده؛ نه آزمون بده؛ نه موسسه

کار موسسه تدریس کم کاری های ماست که در دوره کارشناسی نخوندیم

کار موسسه یاداوری نکاتیه که ما بی توجه و بی تمرکز راحت از کنارشون رد میشیم

وقتی یه استاد موسسه از یه ماده قانونی چند نکته ریز میگه هممون میگیم عجب استاد باسوادی!!!عجب موسسه ای!!! بیایید بگیم عجب دانشجوی بی دقتی!!!من!

بله کم کاری و کم دقتی ما رو ممکنه تا حدودی این روش ها پوشش بدن که میدن.اما این کافی نیست.

به هوای فلان موسسه رفتن و فلان مرحله آزمون دادن نباشیم تلاش من و شماست که نتیجه رو مشخص میکنه ، وسط پاییز که شد باید در اوج آمادگی باشید

جوجه رو وسط پاییز میشمارند

نه بترسیم و نه خیلی راحت فرض کنیم قضیه رو

حدود 44 هزار نفر شرکت کننده که شاید امسال به 50 هزار نفر هم برسن

2600-2700نفر قبولی

میشه حدود 5 تا 6 درصد!!!

توجه داشته باشیم میانگین حداقل 50 درصد لازمه برای اکثر کانون ها

سال به سال میانگین بیشتر میشه و رقابت سخت تر

اما رقیب ما خودمون هستیم

تنبلی هامون، بی فکری هامون، بی برنامه گی هامون و ... اینا رقیبای ما هستند

از اینا پیشی بگیریم قطعا شانس قبولی ما بالاتر میره

قبلا هم گفتم برای رتبه برتر میانگین 65 به بالا لازمه و برای قبولی بدون حرف میانگین 55 و در برخی کانون ها هم تا 40 -45 کافیه.

البته الان بچه ها هجوم میارن به کانون هایی که سطح رقابتشون پایین تره.

بعدها در مورد انتخاب کانون و ملاک های تاثیر گذار هم مطلب خواهم گذاشت.

سخن آخر :

هربرنامه ای، هر آزمونی، هر موسسه ای، هر کتابی، هر استادی و هر و هر و هر ...

شما بخون

مسلط باش به همه مطالب لازم

قبولی عزیزم...

حالا از هر راهی میخاد باشه

راه بهتر نتیجه راحت تر و بهتر

راه کمتر بهتر نتیجه کمی پایین تر

اما شما خوب تلاش کن با بدترین استاد(با عرض پوزش از همشون) با بدترین منابع با بدترین موسسه و با بدترین برنامه؛ اصلا جادو کن اما به همه مباحث لازم مسلط باش و خوب آزمون بده انشالله قبولی...

 

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 20:5 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲

منابع آزمون وکالت سال 1393

مدنی:

جزوه دکتر شهبازی (کلیک کنید)+نظم کنونی دکتر کاتوزیان +قواعد عمومی قرارداهای دکتر صفایی یا اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان + دو جلد عقود معین دکتر کاتوزیان + جزوه ارث دکتر شهبازی (کلیک کنید)+کتاب اشخاص محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده (برای دانلود جزوه (کلیک کنید). اما اگر فرصت کافی دارید کتاب اشخاص و محجورین را مطالعه کنید بهتر است) + تست دکتر شهبازی +قانون

نکته:هنگام مطالعه کتاب عقود معین دکتر کاتوزیان یا قواعد عمومی دکتر صفایی (یا اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان)یا اشخاص و محجورین دکتر صفایی  حتما جزوه‌ی خلاصه تهیه کنید تا در زمان دوره فقط این جزوات را بخوانید 
پیشنهاد می‌کنم کتاب عقود معین و اشخاص و محجورین را همزمان هنگام مطالعه مباحث مربوط به آ‌ن از کتاب نظم کنونی مطالعه کنید و نکات مهم آن را به صورت جزوه تهیه کنید برای مثال اگر مبحث ضمان را می‌خواهید مطالعه کنید ،ابتدا این مبحث را از کتاب نظم کنونی مطالعه کنید و بعد آن را از کتاب عقود معین مطالعه کنید و نکاتی که در کتاب نظم نبود را یادداشت کنید و یک جزوه تهیه کنید.
توجه داشته باشید که تسلط به نظم کنونی خیلی مهم است و باید تمام یادداشتهای آ‌ن را خوب بخوانید و بفهمید (منابع بیشتری می‌خوانیم تا نظم کنونی را بهتر متوجه شویم)

آیین دادرسی مدنی :
بنیادین یا پیشرفته دکتر شمس +ساده ساز فرحناکیان +قانون  (برای منبع کمک آموزشی کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی مناسب است)
نکته:تسلط به قانون آیین دادرسی مدنی خیلی مهم است

 تجارت :
برای تجارت منابع مختلفی معرفی شده است
5 جلد دکتر اسکینی +قانون +تست شکری را معرفی می‌کنم البته تعریف تست دکتر قربانی را شنیده‌ام و دوستانی که از این تست  استفاده کرده بودند‌ه‌اند تا حدودی  راضی  بودند

یا
 اینکه می‌توانید نظم کنونی فرحناکیان + قانون +تست شکری را استفاده کنید
(برای منبع کمک آموزشی می‌توانید کمک حافظه این درس را تهیه کنید)
نکته :برای تجارت تسلط به قانون مهم است و همانطور که می‌دانید تسلط به قانون تجارت نسبت به سایر قوانین یکمقدار سخت‌تر است و باید بیشتر تلاش کنید.

اصول فقه:

  اصول فقه دانشگاهی (سعی کنید چاپ سوم به بعد را تهیه کنید)+اصول فقه ابوالحسن محمدی +جزوه جناب هاشمیان (جزوه یک)   (جزوه دوم) +تست دکتر شهبازی

نکته : ابتدا کتاب اصول فقه دانشگاهی را مطالعه کنید و مسلط شوید و بعد به سراغ سایر منابع بروید
این درس فوق العاده فهمیدنی است و باید خیلی خیلی خوب مطالب را بفهمید تا بتوانید به سوالات پاسخ بدهید

 

جزا:
جزای عمومی:سه جلد دکتر اردبیلی+قانون
جزای اختصاصی :سه جلد دکتر میر محمد صادقی یا کتاب محشای دکتر گلدوزیان که منطبق با قانون جدید است+ قانون(قانون جدید و ماده 498 به بعد قانون سابق)

 

آیین دادرسی کیفری :
احتمال تغییر این قانون خیلی زیاد است و بهتر است فعلا منابع این درس را تهیه نکنید
اما اگر تغییر نکرد
کتاب دکتر خالقی (چاپ 22 به بعد)+قانون +تست  دکترصبری


در آخر آرای وحدت رویه (کتاب کمالان مناسب است که در دو جلد است.یکی حقوقی و دیگری کیفری ) و قوانین خاص (سعی کنید کتابهای قانون چاپ دادآفرین را تهیه کنید که هم آرای وحدت رویه هر درس را دارد و هم قوانین خاص مهم.برای دانلود قوانین خاص  تا سال 1393

 

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 17:50 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفتم دی ۱۳۹۲

جزوه حقوق جزا و جرم شناسی

برای دانلود لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

جزوه حقوق جزا و جرم شناسی/ استاد محمد صالح مویدی

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 3:2 |  لینک ثابت   • 

شنبه هفتم دی ۱۳۹۲

احکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور

درمورد موضوعی که یکی از دوستان پرسیده بود و متاسفانه بنده مدتی بود که تنونسته بودم سراغ وبلاگم بیام این قوانین رو گذاشتم.

 

ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.
ماده ۱۱۱ - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۲ - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده ۱۱۴ - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ - درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.
ماده ۱۱۶ - هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده ۱۱۷ - اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.
ماده ۱۱۸ - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.
ماده ۱۲۰ - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده ۱۲۲ - اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.
ماده ۱۲۳ - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده ۱۲۹ - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.
ماده ۱۳۰ - کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده ۱۳۱ - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
ماده ۱۳۲ - کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.
ماده ۱۳۴ - هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ - درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود.

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 2:38 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲

تجديدنظرخواهی كيفری و جهات قانونی

تجديدنظرخواهی كيفری و جهات قانونی


زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌‌كند.

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:

الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.

ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.

د. ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و با مقررات قانونی.


در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند
:

الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ج. دادستان در خصوص جرايمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.


آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:

الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

ب. جرايمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ج. جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.

و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 11:21 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲

سال 1392 مبارک باد

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال


حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی

 و تجدید حیات طبیعت می باشد را

به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده

و سالی سرشار از برکت و معنویت را

ازدرگاه خداوند متعال و سبحان

برای شماعزیزان مسئلت مینماییم

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 1:24 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱

تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني

بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است و عبارتند از: 

در مورد مسئوليت كيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجة جامعه است، در صورتي كه در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و متضرر از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند. پس در اين جا مسئوليت در مقابل فرد در مسئوليت كيفري، مسئوليت متوجه جامعه است.

هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.

پاره‌اي از جرايم با اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي‌كنند توأم با مسئوليت مدني نيست. همچون ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس، هر جبران خسارتي كه موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم و موجب مسئوليت كيفري نيست مانند تصرف خارج از حّد متعارف يك مالك در ملك خود كه سبب ضرر و زيان همسايه‌اش شود.

از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوءنيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحية مرتكب جرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در تمامي جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛ در صورتي كه از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات سوءنيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور معمول از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي سرچشمه مي‌گيرند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.

5 ـ احراز مسئوليت كيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهكار است و عدالت جزايي ايجاب مي‌كند كه خصوصيات فردي و جنبه‌هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانة او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كاملاً رعايت شود. در حالي كه در مورد مسئوليت مدني، مبناي تقصير قابليت انتساب عمل به واردكنندة زيان نيست، بلكه از نظر رعايت مصالح اجتماعي كافي است كه موضوع را با رفتار يك انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.

6 ـ مراحل كشف، تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري، قبلاً به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدائاً در دادگاه حقوقي عمومي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست.
نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 18:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱

قاتلی به نام شیشه

تکرار، تکرار و تکرار؛ قتل فرزندی به دست پدر شیشه‌ای، قتل پدری به دست فرزند شیشه‌ای، قتل همسری به دست شوهر شیشه‌ای، قتل شوهری به دست همسر شیشه‌ای و این داستان تلخ و سیاه همچنان ادامه دارد. پایپ‌‌هایی که دود تولید می‌کنند مانند وافور‌های قدیم نیستند که فرد را به فضا ببرند، خمار و نشئه کنند و در نهایت یک معتاد خیابان‌خواب تحویل دهند. هر پک به این پایپ این قابلیت را دارد که یک زندگی را آتش بزند و آتش هم می‌زند. زندگی‌‌هایی را که خانه‌هایشان شیشه‌ای شده است. 
جرم باشد یا نباشد اما قاتل است. شیشه را می‌گویم، همانی که شاید در همسایگی شما تولید شود. اشتباه هم نکنید، شیشه ماده‌ای است که نیاز ندارد از افغانستان بیاید. شیشه را یک عده شیاد و تبهکار درون قابلمه تولید می‌کنند و دودش در هر کوی و برزن به خورد مردم می‌رود. شاید با مروری بر اخبار حوادث پایتخت، آرزو کنید کاش معتادان همان تریاک را دود می‌کردند تا لااقل فقط خودشان فضایی شوند نه این که شیشه بکشند، توهم بزنند و عضوی از اعضای خانواده‌شان را از زندگی محروم سازند. 

تورق در صفحات حوادث کافی است تا بدانید نزدیک به 70 درصد قتل‌‌ها و جنایت‌های رخ داده در پایتخت تحت تأثیر مصرف شیشه است.

محمد بلوری، پدر حوادثی‌نویسی ایران در این خصوص می‌گوید: شما تا اواسط دهه 60 کمتر خبر مربوط به قتل‌‌های خانوادگی دارید، اما با ورود مواد روانگردان، این قتل‌‌ها به چشم می‌آیند و اخبار بسیاری در خصوص قتل‌‌های خانوادگی بر اثر مواد روانگردان به صفحات حوادث روزنامه راه می‌یابند. 

یک بازپرس جنایی تعبیر جالبی دارد، او می‌گوید: «شیشه جنایت را از جامعه به داخل خانه‌‌ها کشاند.» در نظر این خبرنگار اعتیاد به شیشه جرم است، چرا که معتاد شیشه‌ای می‌تواند هر جنایتی را رقم بزند. او می‌افزاید: «حداقل در پایتخت نزدیک به 70 درصد قتل‌‌ها و جنایاتی که صورت می‌گیرد ناشی از مصرف شیشه است و این به ما هشدار می‌دهد که نسبت به بحث اعتیاد شیشه جدی‌تر باشیم و بحث جرم بودن مصرف آن را یکبار دیگر روی میز بررسی قرار دهیم. 
مدت‌هاست که می‌گویند: «معتاد، مجرم نیست، بیمار است.» اما آیا این بیماری شامل حال آنهایی می‌شود که یک قاتل سیار هستند؟

محمد آخوندی، جرم‌شناس، در این رابطه به خبرنگار شوک گفت: «جرم دو جنبه دارد، جرائمی که به خود فرد آسیب می‌رسانند و جرائمی که جامعه را دچار مشکل می‌کنند. مصرف مواد مخدر قطعاً جرم است، برخی از آنها مانند مصرف تریاک به خود فرد ضرر می‌رسانند و طبعاً چون قربانی خود فرد است، چندان دنبال پیگیری و محاکمه مجرم نمی‌رود. ولی برخی اعتیاد‌ها، مانند اعتیاد به شیشه به جامعه آسیب وارد می‌کنند. طبیعی است که در این صورت جامعه نیازمند و خواستار برخورد با مجرم است.» 
این جرم‌شناس، علل وقوع جرمی به نام مصرف شیشه را عواملی همچون فقر، عدم برخورداری از تحصیلات، بیکاری و... دانست و گفت: برای از بین بردن این بزه باید چنین مشکلاتی را ابتدا حل کرد و سپس به رفتار‌های قهریه روی آورد. 
*** 
جامعه با معضلی به نام معتادان شیشه دست و پنجه نرم می‌کند، استعمال آن ساده است و چون بویی ندارد، فرد شیشه‌ای به راحتی به مصرف آن مبادرت می‌کند.

سیدمهدی موسوی، جامعه‌شناس، با بیان این که باید ساختار‌ها را مجدداً تعریف کنیم می‌افزاید: 
«باید بپذیریم جامعه ما در گذر زمان صاحب هنجار‌ها و نابهنجار‌های جدیدی شده است. به همین دلیل هم نیاز به ساختارسازی اجتماعی داریم. ما باید جامعه را بازتعریف کنیم، این بازتعریف کمک می‌کند مشکلات اجتماعی جدید را شناسایی کنیم و برای آنها راهکار‌های جدیدی بیندیشیم. ما باید بدانیم جامعه در گذر از تفکر سنتی به زیست مدرن، نیاز‌های تازه‌ای دارد، شما نمی‌توانید نسخه‌ای که بر جامعه ایران در دهه 50 یا 60 می‌نوشتید برای جامعه دهه 90 بپیچید، چرا که تفکر این دهه با آن دو دهه تفاوت دارد. شما امروز نیاز به باز تعریف تفریح دارید. جوانی که تفریح را نمی‌شناسد و گمان می‌کند هر آنچه در دهه 50 مفرح بود، امروز هم می‌تواند مفرح باشد وقتی به آن نمی‌تواند دست پیدا کند به سمت اتفاقات جدید می‌رود. این اتفاقات جدید می‌تواند شیشه باشد، کراک باشد یا هر ماده‌ای که او را در لحظه از دنیا جدا می‌سازد، بی‌آن‌که بداند این ماده چه تأثیر مخربی بر ذهن و شخصیت او دارد.» 
این جامعه‌شناس افزود:«ما در بحث آموزش مشکل داریم، محتوای آموزشی کودکان ما متفاوت از محتوای آموزشی کودکان دهه 60 نیست، چرا که متولیان آموزشی ما گمان می‌کنند هر آنچه خود خوانده‌اند، می‌تواند برای نوجوان امروز ما هم مفید باشد. در واقع ما امروز نیاز داریم از دبستان تا دانشگاه به صورت مستند و آنگونه که کودک، نوجوان و جوان باور می‌کند به او بقبولانیم مواد مخدر و روانگردان به موجودیت او لطمه وارد می‌سازد.» 
مهدی موسوی به بیان این که مجرم ندانستن معتادان به شیشه، زیر سؤال بردن امنیت اجتماعی است تصریح کرد:«متأسفانه مصرف شیشه در پارک‌‌ها و مجامع عمومی بی‌هیچ مشکل اتفاق می‌افتد این در حالیست که جامعه امروز هم نمی‌پذیرد یک فرد با مصرف یک ماده، امنیت او را به خطر بیندازد. پلیس اگر چه در شعار، مبارزه با موادمخدر را جزو اولویت‌هایش می‌داند، ولی واقعیت این است که با مصرف‌کنندگان برخورد نمی‌کند، همین موضوع هم باعث عادی شدن بزه در جامعه می‌شود. وقتی نوجوان می‌بیند مصرف چنین موادی هیچ تنبیهی را در پی ندارد، او نیز به این بزه روی می‌آورد و در نتیجه افزایش بزهکاری را باعث می‌شود.» 
این جامعه‌شناس با طرح این سؤال که چرا شیشه ارزان، سهل‌الوصول و با قابلیت مصرف آزاد است؟ گفته‌هایش را با پرسش دیگری خاتمه داد:«چند نفر باید بمیرند تا باور کنیم شیشه مادر جنایت‌‌ها و مفاسد است؟»

 

نوشته شده توسط خانم.سلطانی در 16:58 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر